Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2008

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2008 có thể có thể tải về tại đây.