Th 4, 09/02/2022 | 09:57 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Số liệu thống kê phục vụ Báo cáo thường niên về sở hữu trí tuệ năm 2021

Số liệu thống kê về sở hữu công nghiệp năm 2021 theo các tiêu chí nhằm phục vụ Báo cáo thường niên 2021.

1. Số liệu thống kê liên quan đến Sáng chế - Giải pháp hữu ích

- Thống kê số lượng đơn đăng ký và Bằng độc quyền đã cấp

- Thống kê theo nước xuất xứ

- Thống kê theo chủ thể

- Thống kê theo chỉ số phân loại IPC

 

2. Số liệu thống kê liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp

- Thống kê số lượng đơn đăng ký và Bằng độc quyền đã cấp

 

3. Số liệu thống kê liên quan đến Nhãn hiệu

- Thống kê số lượng đơn đăng ký và Giấy chứng nhận đã cấp

- Thống kê theo nước xuất xứ

- Thống kê theo nhóm sản phẩm/dịch vụ

 

4. Số liệu thống kê liên quan đến Chỉ dẫn địa lý

- Thống kê số lượng đơn đăng ký và Giấy chứng nhận đã cấp

 

5. Số liệu thống kê liên quan đến Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

- Thống kê số lượng hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

- Thống kê số lượng hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

 

6. Số liệu thống kê liên quan đến Giải quyết khiếu nại

- Thống kê đơn khiếu nại liên quan đến Quyết định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ