CN, 29/03/2020 | 10:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và của Cục Sở hữu trí tuệ về phòng chống dịch Covid-19 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục để biết và thực hiện nghiêm túc. 

I. Hệ thống các văn bản được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế (Nguồn: Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, https://moh.gov.vn/web/dich-benh/phong-chong-dich-covid-19):

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ Y TẾ
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
HƯỚNG DẪN CHUYÊN MÔN

II. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 5279/SHTT-VP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo số 5060/TB-SHTT ngày 25/3/2020 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo số 4994/SHTT-VP ngày 23/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo số 4275/SHTT-VP ngày 10/3/2020 về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo số 4151/TB-SHTT ngày 08/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19
Thông báo số 3278/TB-SHTT ngày 25/02/2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Thông báo số 1361/TB-SHTT ngày 03/02/2020 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại nơi làm việc.

                                                                                                                    Cục Sở hữu trí tuệ