CN, 29/03/2020 | 11:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và tại khách sạn trong phòng chống dịch COVID-19 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục để biết và thực hiện nghiêm túc.

Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19".

Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả".

Cục Sở hữu trí tuệ