Th 5, 09/09/2021 | 15:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 2/7/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kèm theo Quyết định này bao gồm 05 thủ tục hành chính được ban hành mới quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Danh mục các thủ tục được ban hành mới bao gồm:

     (1) Thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

     (2) Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

     (3) Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

     (4) Thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

    (5)Thủ tục công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Cũng theo quyết định trên, có 05 thủ tục hành chính cấp trung ương và 04 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ liên quan đến Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (được công bố tại Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chi tiết nội dung Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 2/7/2021 xem tại đây:

https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=29042&TypeVB=1 .

Cục Sở hữu trí tuệ