Số 410 tháng 5 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 410 tháng 5 năm 2022

Số 410A tháng 5 năm 2022  

Tập A - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 
Tập A - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp
 
Tập A - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý
 
Số 410B tháng 5 năm 2022
 
Tập B - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 
Tập B - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp
 
Tập B - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý 

Ghi chú: Do vấn đề kỹ thuật nên các Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu từ số quyết định 23221/QĐ-SHTT đến 32417/QĐ-SHTT ban hành từ ngày 25.03.2022 đến 21.04.2022 được công bố trong Tập B- quyển B3 Công báo số 414 tháng 9 năm 2022 (bắt đầu từ trang 2274).