Số 429 tháng 12 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 429 tháng 12 năm 2023.

Số 429 tập A tháng 12 năm 2023

 

 

Số 429 tập B tháng 12 năm 2023

 

Phụ lục Tập B - Quyển 1:

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ THEO THỎA ƯỚC STRASBUORG, phiên bản 2024.01 áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

PHẦN A: CÁC NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B01-B43)
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B44-B99)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C01-C07)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C08-C99)
PHẦN D: DỆT; GIẤY
PHẦN E: XÂY DỰNG; MỎ
PHẦN F: PHẦN F: CƠ KHÍ; CHIẾU SÁNG; CẤP NHIỆT; VŨ KHÍ; KỸ THUẬT NỔ
PHẦN G: VẬT LÝ 
PHẦN H: ĐIỆN

 

Phụ lục Tập B - Quyển 3:

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THEO THỎA ƯỚC NICE, phiên bản 12-2024 áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ (theo Thỏa ước Nice) phiên bản 12-2024 áp dụng từ 01/01/2024

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp