Quy chế tiếp nhận đơn dạng giấy, phát hành kết quả thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ Sở hữu công nghiệp (Tải về tại đây)

 

Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (Tải về tại đây)

Phụ lục I bổ sung vào Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (Tải về tại đây)

Phụ lục II bổ sung vào Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (Tải về tại đây)

Quy chế tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký sáng chế mật (Tải về tại đây)

Quy chế thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Tải về tại đây)

Quy chế thẩm định đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý (Tải về tại đây)

 

Quy chế thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN (Tải về tại đây)

Quy chế thẩm định hồ sơ đơn yêu cầu cấp lại, sửa đổi, gia hạn, duy trì và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (Tải về tại đây)

Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp (Tải về tại đây)

 

Quy chế Công bố thông tin sở hữu công nghiệp (Tải về tại đây)

Quy chế Tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Cục Sở hữu trí tuệ (Tải về tại đây)

Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Sở hữu trí tuệ (Tải về tại đây)

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ (Tải về tại đây)

Quy chế bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng (Tải về tại đây)

Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ của Cục Sở hữu trí tuệ (Tải về tại đây)

 

Quy chế kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Tải về tại đây)

Quy chế kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (Tải về tại đây)

Cục Sở hữu trí tuệ