Th 5, 25/06/2020 | 14:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tăng trưởng số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Số lượng đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp gia tăng liên tục, khẳng định vai trò của sở hữu trí tuệ - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế.

Số liệu đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được tiếp nhận năm 2019

Năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 93.909 đơn các loại (gồm 41.357 văn bằng bảo hộ (VBBH)/đơn xác lập quyền), trong đó có 14.820 đơn nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến), cụ thể:

- 65.425 đơn đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp, bao gồm: 7520 đơn sáng chế (4.254 đơn nộp trực tuyến); 599 đơn giải pháp hữu ích (121 đơn nộp trực tuyến); 3.491 đơn kiểu dáng công nghiệp (502 đơn nộp trực tuyến); 53.801 đơn nhãn hiệu (5.147 đơn nộp trực tuyến); 14 đơn chỉ dẫn địa lý; 282 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam (24 đơn sáng chế; 258 đơn nhãn hiệu);

Giao diện chính của công cụ tra cứu WIPO PUBLISH

- 28.484 đơn yêu cầu thuộc các thủ tục khác, liên quan đến 41.357 đối tượng là VBBH/đơn xác lập quyền, trong đó: sửa đổi đơn: 2.069 đơn/3.787 đơn xác lập quyền (185 đơn trực tuyến); chuyển nhượng đơn: 867 đơn /1.273 đơn xác lập quyền (82 đơn trực tuyến); cấp lại/phó bản VBBH: 1.876 đơn (213 đơn trực tuyến); gia hạn hiệu lực VBBH: 5.411 đơn/10.245 VBBH (813 đơn trực tuyến); sửa đổi VBBH: 2.500 đơn/5.989 VBBH (187 đơn trực tuyến); duy trì hiệu lực VBBH: 9.829 đơn (2.999 đơn trực tuyến); chuyển nhượng VBBH: 1.340 đơn/2.982 VBBH (120 đơn trực tuyến); chuyển giao quyền sử dụng VBBH: 198 đơn/417 VBBH (01 đơn trực tuyến); chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực VBBH: 413 đơn/423 VBBH; khiếu nại: 872 đơn; tra cứu: 10 đơn; phản đối cấp VBBH: 1.418 đơn/1.788 đơn xác lập quyền (194 đơn trực tuyến); các loại đơn khác: 1.565 đơn.

Kết quả xử lý cấp văn bằng bảo hộ năm 2019

Năm 2019, Cục đã tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ cho 33.924 đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm 2.620 Bằng độc quyền sáng chế; 302 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; 2.172 Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; 28.820 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia; 10 Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; Cục đã thực hiện kiểm tra sơ bộ 24 đơn quốc tế về sáng chế có nguồn gốc Việt Nam.

Cục Sở hữu trí tuệ