Th 6, 29/01/2021 | 14:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nghiệm thu Dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020: “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam”

Ngày 22/01/2021, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam” do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam” được thực hiện với mục tiêu xác định được căn cứ khoa học và thực tiễn về tính đặc thù của sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An phục vụ xác lập và quản lý Chỉ dẫn địa lý “Cù Lao Chàm - Hội An” cho sản phẩm yến sào của tỉnh Quảng Nam nhằm bảo hộ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng và sản xuất, góp phần nâng cao giá trị, phát huy danh tiếng của sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An.

Thay mặt đơn vị chủ trì thực hiện, TS. Lương Đức Toàn (chủ nhiệm dự án) đã báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết quả đạt được của Dự án, cụ thể:

Đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng nhằm xác định căn cứ khoa học và thực tiễn để bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An;

Đã xây dựng và nộp hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Cù Lao Chàm- Hội An” dùng cho sản phẩm yến sào của tỉnh Quảng Nam. Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ-SHTT, về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00091 cho sản phẩm yến sào (tổ yến) Cù Lao Chàm - Hội An, cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý là UBND thành phố Hội An.

Đã tiến hành xây dựng Hệ thống các công cụ, phương tiện phục vụ công tác quản lý việc sử dụng và khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm – Hội An: Hệ thống tem, nhãn, bao bì được in ấn, sản xuất và áp dụng trong thực tế;  Website giới thiệu, quảng bá sản phẩm yến sào http://yensaoculaochamhoian.com.vn; Hệ thống các văn bản phục vụ công tác quản lý và khai thác chỉ dẫn địa lý bao gồm các quy chế, quy trình được UBND thành phố Hội An ban hành;

Đã xây dựng mô hình tổ chức quản lý, sử dụng và khai thác chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cho sản phẩm yến sào;

Đã xây dựng mô hình thử nghiệm liên kết theo chuổi giá trị đối với sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An: Được tiến hành trên thực tế thông qua các hợp đồng ủy thác xuất khẩu và đóng gói tiêu thụ trong nước theo quy trình chuẩn để dễ kiểm soát sản phẩm lưu thông;

Đã đề xuất các kênh hàng tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và triển khai vận hành thử nghiệm mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm yến sào được bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cù Lao Chàm - Hội An”.

Qua gần hai năm triển khai cho thấy, việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý là vấn đề phức tạp. Đơn vị chủ trì đã chủ động, chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan của địa phương và tổ chức khai thác, chế biến, kinh doanh sản phẩm để tổ chức vận hành thử. Tuy nhiên để hoàn chỉnh và vận hành được hệ thống quản lý một cách thuần thục, cần phải có sự nỗ lực đầu tư về thời gian, chi phí, sự tham gia của các tổ chức tư vấn, đặc biệt sự hỗ trợ về kinh phí từ ngân sách trong giai đoạn đầu triển khai;

Sản phẩm yến sào Cù Lao Chàm - Hội An là một sản phẩm có giá trị, giá thành cao hơn so với sản phẩm yến sào các vùng khác. Vì vậy, cần có cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ các nghiên cứu từ các Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An trong việc bảo vệ và phát triển đàn yến để ổn định và nâng cao sản lượng, chất lượng yến sào đáp ứng nhu cầu thị trường và mục tiêu phát triển CDĐL“Cù Lao Chàm - Hội An” đối với sản phẩm yến sào của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, để xứng đáng với mệnh danh là sản phẩm “triệu đô”.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn