Th 4, 07/06/2017 | 10:46 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/4/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ký Chương trình phối hợp...

Ngày 26/4/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND thành phố Hồ Chí Minh số 2459/CTr-UBNDTPHCM-BKHCN. Về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hai bên sẽ tập trung phối hợp nhằm thúc đẩy hoạt động thực thi quyền, phát triển tài sản trí tuệ, nguồn nhân lực quản trị tài sản trí tuệ và một số nội dung khác. Toàn văn Chương trình phối hợp được đăng tải tại đây.

Phòng Quản lý và phát triển hoạt động sáng tạo