Th 5, 28/05/2020 | 15:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Hậu Giang

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Hậu Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Hậu Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2018-00533   Đập thời vụ ngăn mặn cải tiến Trần Thanh Toàn 
2 1-2018-03546   Đập thời vụ ngăn mặn Trần Thanh Toàn 
3 1-2007-00740 1-0007752 Xe nấu và tưới nhựa đường Nguyễn Hiếu Trung
4 1-2012-00917   Bếp than cải tiến Lê Đức Duy

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Hậu Giang đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2013-00086 2-0001303 Máy xới và trục đất liên hợp Cơ sở cơ khí Tín Nhân
2 2-2019-00541   Máy khoan cọc nhồi mini Đồng Quang Thà

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất