Th 5, 28/05/2020 | 15:27 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Trị

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Trị đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Quảng Trị đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2014-02595   Thiết bị thu hồi năng lượng vô ích sinh ra từ các chuyển động tịnh tiến của phương tiện giao thông và biến đổi thành năng lượng hữu ích Nguyễn Đức Việt
2 1-2016-04761   áo mưa bảo vệ toàn thân Hoàng Văn Thông

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất