Th 5, 28/05/2020 | 15:28 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Sơn La

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Sơn La đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Sơn La đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2009-00010   Phương pháp chiết xuất dược chất từ lá cây Gấu tàu Ngôi sao trắng và dược phẩm chứa dược chất này Phàng Sao Vàng
2 1-2012-01570 1-0015434 Tàu thuỷ hai đáy Sùng A Sơn
3 1-2012-03537   Bếp etanol Sùng A Sơn
4 1-2013-02281   Thiết bị mô phỏng động đất và sóng thần Sùng A Sơn
5 1-2014-03966   Thùng nuôi ong bằng xốp cứng Hồ Văn Sâm
6 1-2015-01967   Hệ thống hóa khí từ nguyên liệu sinh khối và phương pháp vận hành hệ thống này Công ty TNHH MTV thương mại Thủy Tráng
7 1-2016-01729   Đường sắt trên cáp chịu lực Sùng A Sơn
8 1-2017-01777   Giàn thu năng lượng sóng biển Sùng A Sơn
9 1-2017-02678   Quy trình sản xuất nấm Cordyceps militaris Trường đại học Tây Bắc
10 1-2018-03715   Quy trình sản xuất hyđrô từ cây, cỏ và buồng phản ứng gia nhiệt cảm ứng từ Sùng A Sơn 

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Sơn La đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2002-00098   Sử dụng thỏi vật liệu vữa khô chế tạo sẵn thi công vì neo đá Công ty TNHH xây dựng Tây Bắc

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất