ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ