Th 5, 05/10/2023 | 14:51 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/9/2023.

Liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH (gọi tắt là yêu cầu PPH) giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan sáng chế Nhật Bản, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:

Đến hết ngày 30/9/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 72 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/9/2023 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản.

Giai đoạn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/3/2024 Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận 128 yêu cầu PPH.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Phòng Đăng ký