Th 4, 12/08/2020 | 15:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thống kê danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp đã công bố của các địa phương

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải danh sách các đối tượng sở hữu công nghiệp đã công bố của các địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Cục.

Cục Sở hữu trí tuệ đã trích xuất danh sách cụ thể các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng sở hữu công nghiệp (bao gồm các đối tượng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu) đã được công bố có địa chỉ chủ đơn thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ:

http://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/danh-sach-sang-che-kieu-dang-cong-nghiep-nhan-hieu-cua-63-tinh-thanh

Đồng thời, để biết tình trạng pháp lý của các đơn cụ thể, người dùng tin có thể thực hiện truy vấn thông qua các thư viện số IPLIB (Iiplib.noip.gov.vn) hoặc WIPO PUBLISH (wipopublish.noip.gov.vn).

Xin thông báo để các địa phương, các tổ chức, cá nhân quan tâm được biết và truy cập để khai thác sử dụng. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp