Th 4, 25/03/2020 | 11:53 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 4994/ SHTT-VP gửi các Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục để thông báo tới toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc hạn chế đi lại, di chuyển giữa các tầng và các khu vực chung tại Cục.

Ngày 23/3/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 4994/SHTT-VP về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 gửi các Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục để thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc hạn chế đi lại, di chuyển giữa các tầng và các khu vực chung tại Cục; thường xuyên đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh chung; giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành công việc; hạn chế tổ chức các cuộc họp; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền địa phương nơi cư trú về phòng chống dịch Covid-19.

Toàn văn Thông báo số 4994/SHTT-VP về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.

Các tài liệu liên quan:
Thông báo số 1361/TB-SHTT ngày 03/02/2020.
Thông báo số 3278/TB-SHTT ngày 25/02/2020.
Công văn số 4275/SHTT-VP ngày 10/3/2020.

 


Cục Sở hữu trí tuệ