Th 6, 01/11/2019 | 08:40 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng vào làm việc tại Cục Sở hữu trí tuệ

Thông báo số 22012/TB-SHTT ngày 31/10/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển dụng lao động hợp đồng.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại vị trí Kế toán viên và Lưu trữ viên. Thông tin cụ thể được nêu tại Thông báo số 22012/TB-SHTT ngày 31/10/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Thông báo số 22012/TB-SHTTmẫu đơn đăng ký dự tuyển có thể tải về tại đây.

Phòng Tổ chức các bộ