Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005

                                                    Báo cáo Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005

     Phần I - Tóm tắt kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2005 và chương trình công tác năm 2006

     Phần II - Mười năm phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam theo hướng phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS-WTO (1995-2005)

     Phần III - Từng bước cải tiến và hiện đại hoá các hoạt động chuyên môn,nghiệp vụ về sở hữu công nghiệp - Dự án MOIPA và Hệ thống IPAS

     Phần IV - Hoạt động đào tạo,nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ

     Phần V - Hoạt động hợp tác quốc tế

     Phần VI - Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

     Phần VII - Thay đổi tổ chức bộ máy của Cục Sở hữu trí tuệ

     Phần VIII - Số liệu thống kê

                                                (Bản Tiếng Anh)