Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2011

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2011 có thể tải về tại đây.
Cục Sở hữu trí tuệ