Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2013

Năm 2013, hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ tập trung vào việc tăng cường hệ thống bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong nước, đồng thời bảo đảm việc tham gia các phiên đàm phán của quốc gia về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tự do như một động lực mới cho sự phát triển kinh tế, điển hình là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan (Nga, Belarus, Kazakhstan). Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng của xã hội về sở hữu trí tuệ. Một số nét nổi bật trong hoạt động của Cục như: Công tác xác lập quyền Sở hữu công nghiệp được giữ vững và từng bước giảm tình trạng tồn đọng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp; Công tác xây dựng chính sách và pháp luật luôn được hoàn thiện đảm bảo ngày càng phù hợp hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu; Hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai đi vào chiều sâu gắn với các hoạt động sở hữu trí tuệ của Việt Nam; Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ được triển khai rộng khắp và ngày càng chuyên sâu để hỗ trợ khai thác các thế mạnh của quyền sở hữu trí tuệ đối với sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu; Thông tin Sở hữu công nghiệp được tăng cường nhất là việc tổ chức triển khai cung cấp bản mô tả sáng chế toàn văn trên mạng internet thông qua công cụ tra cứu Digipat, hỗ trợ tốt hơn việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ; Hoạt động hỗ trợ, tư vấn ngày càng đa dạng bám sát các nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Các kết quả hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ đạt được trong năm qua là không nhỏ. Hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ năm 2014 là: tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng được các yêu cầu và đòi hỏi của giai đoạn mới; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai các văn bản mới; nâng cao nhận thức của công chúng, đặc biệt là của các doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ; tập trung giải quyết để nhanh chóng chấm dứt tình trạng tồn đọng đơn trong công tác thẩm định; đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ cũng như của cả nước; quy hoạch tổng thể về đào tạo cán bộ làm công tác quản lý sở hữu trí tuệ ở cả Trung ương và địa phương; triển khai có hiệu quả Chương trình 68 trên cơ sở định hướng rõ về khai thác tài sản trí tuệ; và tăng cường công tác hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức và cá nhân trong việc xác lập, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, khai thác tối đa tài sản trí tuệ. Với những định hướng cụ thể nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ kỳ vọng năm 2014 sẽ có sự đột phá mới trong các hoạt động sở hữu trí tuệ của Cục cũng như của cả nước, góp phần phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2013 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ