Th 6, 01/03/2013 | 11:32 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2012

Tổng kết hoạt động sở hữu trí tuệ và số liệu thống kê về sở hữu trí tuệ năm 2012

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2012 có thể tải về tại đây.
Cục Sở hữu trí tuệ