STT Số văn bản Ngày ban hành Tên gọi/Trích yếu Liên kết/Tải về
1 50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ DOC/PDF
2 36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) DOC/PDF
3 101/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật Tố tụng Hình sự  DOC/PDF
4 92/2015/QH13 27/11/2015 Bộ Luật Tố tụng Dân sự  DOC/PDF
5 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật Hình sự DOC/PDF
6 12/2017/QH14 20/06/2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 PDF
7 15/2012/QH13 20/6/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính DOC/PDF
8 54/2014/QH13 23/06/2014 Luật Hải quan DOC/PDF
9 29/2013/QH13 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ DOC/PDF
10 23/2018/QH14 12/6/2018 Luật Cạnh tranh  DOC/PDF
11 36/2005/QH11 14/06/2005 Luật Thương mại  DOC/PDF
12 68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp  DOC/PDF
13 67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin  DOC/PDF
14 07/2017/QH14 19/6/2017 Luật Chuyển giao công nghệ  DOC/PDF
15 21/2008/QH12 13/11/2008 Luật Công nghệ cao  DOC/PDF
16 67/2014/QH13 26/11/2014 Luật Đầu tư  DOC/PDF
17 26/2008/QH12 14/11/2008 Luật Thi hành án dân sự  DOC/PDF
18 19/2012/QH13 20/11/2012 Luật Xuất bản DOC/PDF
19 42/2019/QH14 14/06/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ PDF
20 07/2022/QH15 16/6/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ PDF
21 11/VBHN-VPQH 08/7/2022 VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ 11/VBHN-VPQH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tải về (.doc)Liên kết