ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Thông báo về việc tách quyển Công báo sở hữu công nghiệp

Thông báo về việc tách quyển Công báo sở hữu công nghiệp tập A và tập B theo các nhóm đối tượng sở hữu công nghiệp

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký Quyết định số 3578/QĐ-SHTT ngày 25 tháng 07 năm 2019 về việc tách quyển Công báo sở hữu công nghiệp tập A và tập B lần lượt thành ba quyển như sau bắt đầu từ số 376 - tháng 7 năm 2019:

Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Trong trường hợp cần thiết, các quyển nêu trên có thể có Phụ lục kèm theo.

Toàn văn Quyết định số 3578/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Trung tâm Thông tin SHCN