ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 390 tháng 09 năm 2020

Công báo sở hữu công nghiệp số 390 tháng 09 năm 2020

Số 390A tháng 09 năm 2020

Tập A - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập A - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập A - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Số 390B tháng 09 năm 2020

Tập B - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập B - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập B - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý