ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 392 tháng 11 năm 2020

Công báo sở hữu công nghiệp số 392 tháng 11 năm 2020

Số 392A tháng 11 năm 2020

Tập A - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập A - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập A - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Số 392B tháng 11 năm 2020

Tập B - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập B - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập B - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Phụ lục Công báo số 392 tập B3 về Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo thỏa ước Ni-Xơ Phiên bản 11-2021

{Phụ lục 01: Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ (Phân loại theo Thỏa ước Nice) phiên bản 11-2021

Phụ lục 02: Bảng danh mục nhóm hàng hóa và dịch vụ của Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ (Phân loại theo Thỏa ước Nice) phiên bản 11-2021}