Số 392 tháng 11 năm 2020

Công báo sở hữu công nghiệp số 392 tháng 11 năm 2020

Số 392A tháng 11 năm 2020

Tập A - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập A - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập A - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Số 392B tháng 11 năm 2020

Tập B - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập B - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập B - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Phụ lục Công báo số 392 tập B3 về Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo thỏa ước Ni-Xơ Phiên bản 11-2021

{Phụ lục 01: Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ (Phân loại theo Thỏa ước Nice) phiên bản 11-2021

Phụ lục 02: Bảng danh mục nhóm hàng hóa và dịch vụ của Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ (Phân loại theo Thỏa ước Nice) phiên bản 11-2021}