Số 393 tháng 12 năm 2020

Công báo sở hữu công nghiệp số 393 tháng 12 năm 2020

Số 393A tháng 12 năm 2020

Tập A - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập A - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập A - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Số 393B tháng 12 năm 2020

Tập B - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập B - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập B - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) phiên bản 2021.01