Số 405 tháng 12 năm 2021

Công báo sở hữu công nghiệp số 405 tháng 12 năm 2021

Số 405A tháng 12 năm 2021 

Tập A - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 
Tập A - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp
 
Tập A - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý
 
Số 405B tháng 12 năm 2021
 
Tập B - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
 
Tập B - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp
 
Tập B - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

{Phụ lục1: Công báo số 405 tập B3 về Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo thỏa ước Ni-Xơ Phiên bản 11-2022

Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ (Phân loại theo Thỏa ước Nice) phiên bản 11-2022

Bảng danh mục nhóm hàng hóa và dịch vụ của Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ (Phân loại theo Thỏa ước Nice) phiên bản 11-2022}

{Phụ lục 2: Công báo số 405 tập B2 về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13

Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13}

{Phụ lục 3: Công báo số 405 tập B1 Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) Phiên bản 2022.01

Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) Phiên bản 2022.01}