Số 415 tháng 10 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 415 tháng 10 năm 2022.

Số 415 tập A tháng 10 năm 2022

Số 415 tập B tháng 10 năm 2022