Số 423 tháng 06 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 423 tháng 06 năm 2023.

Số 423 tập A tháng 06 năm 2023 


Số 423 tập B tháng 06 năm 2023

Ghi chú:

-  Công báo Sở hữu công nghiệp Tập A công bố các thông tin liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được chấp nhận hợp lệ; các thủ tục liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp...

-  Công báo Sở hữu công nghiệp Tập B công bố các thông tin liên quan đến văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được cấp; các thủ tục sau cấp văn bằng bảo hộ; kết quả giải quyết khiếu nại; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp...

- Xem thông tin bản mô tả toàn văn Bằng độc quyền sáng chế / giải pháp hữu ích được công bố hằng tháng tại đây

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp