Số 425 tháng 08 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 425 tháng 08 năm 2023.

Số 425 tập A tháng 08 năm 2023

 

 

Số 425 tập B tháng 08 năm 2023

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp