Số 427 tháng 10 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 427 tháng 10 năm 2023.

Số 427 tập A tháng 10 năm 2023

 

 

Số 427 tập B tháng 10 năm 2023

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp