Số 428 tháng 11 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 428 tháng 11 năm 2023.

Số 428 tập A tháng 11 năm 2023

 

 

Số 428 tập B tháng 11 năm 2023

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp