CN, 31/01/2021 | 09:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn sở hữu công nghiệp năm 2020

Năm 2020, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tiếp nhận 125.689 đơn các loại (tăng 4,1% so với năm 2019).

Công tác tiếp nhận đơn

Năm 2020, Cục SHTT đã tiếp nhận 125.689 đơn các loại (tăng 4,1% so với năm 2019), trong đó có:

- 76.720 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 1,3% so với năm 2019), bao gồm: 8.368 đơn sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI); 3.213 đơn kiểu dáng công nghiệp (KDCN); 55.579 đơn nhãn hiệu quốc gia và 9.251 đơn nhãn hiệu quốc tế đăng ký qua Hệ thống Madrid; 22 đơn chỉ dẫn địa lý (CDĐL); 287 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam;

- 48.969 đơn/yêu cầu khác, bao gồm: sửa đổi đơn: 3.702; chuyển nhượng đơn: 1.317; cấp lại VBBH: 1.989; gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH): 10.962; gia hạn đăng ký quốc tế: 4.196; sửa đổi VBBH: 7.617; duy trì hiệu lực VBBH: 11.000; chuyển nhượng VBBH: 2.494; chuyển giao quyền sử dụng: 439; chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực VBBH: 441; khiếu nại: 1344; tra cứu: 2; phản đối cấp VBBH: 2.099; các loại đơn khác: 1.367.

Công tác xử lý đơn

Cục SHTT đã xử lý được 113.476 đơn các loại, trong đó có:

- 71.829 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2019), bao gồm: 7.155 đơn SC/GPHI; 2.869 đơn KDCN; 51.311 đơn nhãn hiệu quốc gia và 10.191 đơn nhãn hiệu quốc tế đăng ký qua Hệ thống Madrid; 22 đơn CDĐL và 281 đơn đăng ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam;

- 41.647 đơn/yêu cầu khác, bao gồm: sửa đổi, chuyển nhượng, phản đối cấp đơn: 6.817; cấp lại VBBH: 1.572; gia hạn hiệu lực VBBH: 9.553; sửa đổi VBBH: 5.815; duy trì hiệu lực VBBH: 11.866; chuyển nhượng VBBH: 2.933; chuyển giao quyền sử dụng: 563; chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực VBBH: 106; khiếu nại: 926; các loại đơn khác: 1.496.

Số lượng Văn bằng bảo hộ được cấp

Cục SHTT đã cấp VBBH cho 48.072 đối tượng sở hữu công nghiệp (tăng 18,1% so với năm 2019), bao gồm 4.597 Bằng độc quyền SC/GPHI, 2.066 Bằng độc quyền KDCN, 33.700 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia và 7.688 Đăng ký quốc tế nhãn hiệu và 21 Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL.

Cổng dịch vụ công trực tuyến Cục Sở hữu trí tuệ

Triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành các văn bản liên quan đến việc thành lập và triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ. Phòng Đăng ký là đơn vị chủ trì phối hợp với Văn phòng Cục, Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng thực hiện các công việc liên quan đến Bộ phận Một cửa.

Trong thời gian qua, Bộ phận Một cửa đã triển khai các hoạt động: (i) Tiếp nhận đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và các công văn, tài liệu liên quan đến thủ tục hành chính theo yêu cầu của Người nộp đơn; (ii) Phối hợp với các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính để giải quyết các thủ tục hành chính; (iii) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tổng hợp, thống kê và báo cáo tình hình tiếp nhận thủ tục hành chính liên quan đến đơn đăng ký sở hữu công nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; (iv) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Lãnh đạo Cục phê duyệt và ban hành các mẫu Phiếu đánh giá, các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính dành cho tổ chức, cá nhân; đánh giá mức độ hài lòng… (v) Chính thức triển khai hoạt động Bộ phận tư vấn - hướng dẫn thủ tục đăng ký Sở hữu công nghiệp (gọi tắt là Bộ phận IP Help Desk) của Cục Sở hữu trí tuệ từ ngày 01/12/2020.

Việc kiện toàn và triển khai hoạt động của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận đơn liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp và trả kết quả, phù hợp với tinh thần cải cách hành chính và có hiệu quả quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Một số hình ảnh:

Hình 1. Quầy tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Một cửa - Phòng Đăng ký - trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hà Nội

 

Hình 2. Quầy tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Một cửa - Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh

Hình 3. Quầy tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận Một cửa - Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng.

Cục Sở hữu trí tuệ