Th 5, 26/10/2023 | 19:44 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu

Thực hiện khoản 1a Điều 110 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, kể từ ngày 01/01/2024, đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish).

Ngày 26/10/2023, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 1057/QĐ-SHTT về việc công khai thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu trên Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish), theo đó đơn đăng ký nhãn hiệu chưa được chấp nhận hợp lệ được công khai thông tin ngay sau khi được tiếp nhận trên “Thư viện số về sở hữu công nghiệp (WIPO Publish)”, danh sách các trường thông tin thư mục được công khai được nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Toàn văn Quyết định số 1057/QĐ-SHTT xem tại đây.

 

 

Tin liên quan: CÔNG KHAI CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU NGAY KHI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHẬN ĐƯỢC ĐƠN ĐĂNG KÝ

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp