Th 3, 25/01/2022 | 10:52 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế bắt đầu từ ngày 15/02/2022.

Để thúc đẩy việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ các hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh, từ ngày 15/02/2022, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, trong đó:

- Phiếu yêu cầu tra cứu thông tin sáng chế được lập trên cơ sở Mẫu số 01-YCTCSC quy định tại Phụ lục F của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Yêu cầu tra cứu có thể được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Phòng Đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh hoặc TP Đà Nẵng.

- Báo cáo tra cứu thông tin sáng chế được thực hiện theo quy định tại Điểm 62 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 47 Điều 1 của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN.

- Phí tra cứu thông tin sáng chế được tính theo Mục B Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, với mức thu là 600.000 đồng (viết bằng chữ: sáu trăm nghìn đồng) cho mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập (chỉ tiếp nhận đơn tra cứu trong trường hợp thông tin yêu cầu tra cứu đã được thể hiện dưới dạng yêu cầu bảo hộ của sáng chế).

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo để các tổ chức và cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có các ý kiến góp ý, phản ánh, đề nghị Quý Tổ chức, cá nhân gửi tới địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ,

384-386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội,

Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn,

Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ 1485, 4596, 1482).

Toàn văn thông báo về việc triển khai dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế có thể tải về tại đây.
Mẫu Phiếu yêu cầu tra cứu có thể tải về tại đây:  PDF/ WORD

Cục Sở hữu trí tuệ