Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Th 2, 30/11/2009 | 12:06 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Issue of Official Gazettes of industrial property in form of CD-ROM

Following the order of the NOIP’s Director General on the publication of Industrial Property Official Gazette in form of CD-ROM, from IP Official Gazette No. 238 (January 2008), IP Information and Documentation Center of the NOIP has published the monthly IP Official Gazettes in form of CD-ROM and also in the official website of the NOIP.

Following the order of the NOIP’s Director General on the publication of Industrial Property Official Gazette in form of CD-ROM,from IP Official Gazette No. 238 (January 2008),IP Information and Documentation Center of the NOIP has published the monthly IP Official Gazettes in form of CD-ROM and also in the official website of the NOIP.
 
      - IP Official Gazette No. 238 /January 2008 :
Volume A –  Invention,Industrial Designs,Trademarks applications
Volume B –  Protection Titles for Invention,Industrial Designs,Trademarks
 
     - IP Official Gazette No. 239 /February 2008:
Volume A –  Invention,Industrial Designs,Trademarks applications
Volume B –  Protection Titles for Invention,Industrial Designs,Trademarks
 
     - IP Official Gazette No. 240 /March 2008:
Volume A –  Invention,Industrial Designs,Trademarks applications
Volume B –  Protection Titles for Invention,Industrial Designs,Trademarks
 
     - IP Official Gazette No. 241/April 2008:
Volume A –  Invention,Industrial Designs,Trademarks applications
Volume B –  Protection Titles for Invention,Industrial Designs,Trademarks
 
     - IP Official Gazette No. 242 /May 2008:
Volume A –  Invention,Industrial Designs,Trademarks applications
Volume B –  Protection Titles for Invention,Industrial Designs,Trademarks
 
       - IP Official Gazette No. 243 /June 2008 :
Volume A –  Invention,Industrial Designs,Trademarks applications
Volume B –  Protection Titles for Invention,Industrial Designs,Trademarks
 
     - IP Official Gazette No. 244 /July 2008:
Volume A –  Invention,Industrial Designs,Trademarks applications
Volume B –  Protection Titles for Invention,Industrial Designs,Trademarks
 
Chỉ mục  tra cứu Số đơn nhãn hiệu - Số Công báo (INDEX)
Chỉ mục tra cứu Số đơn sáng chế - Số Công báo (INDEX)
Chỉ mục tra cứu Số đơn kiểu dáng công nghiệp - Số Công báo (INDEX)