Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 01/2021

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2545 2-2020-00348 Quy trình tổng hợp polyanilin bằng thiết bị tạo dòng điện một chiều Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao
2 2546 2-2020-00474 Quy trình sản xuất xơ sợi nhân tạo visco từ xenluloza vi sinh TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
3 2547 2-2017-00016 Thiết bị kiểm tra và đánh giá khớp nối ống dẫn VALQUA, LTD.
4 2548 2-2020-00136 Băng dán vết thương dạng gel và quy trình sản xuất băng dán vết thương dạng gel này Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao
5 2549 2-2016-00282 Thiết bị tách và tái chế chất thải FMWT CO., LTD. 
6 2550 2-2018-00384 Phương pháp xử lý nước thải xi mạ từ quy trình mạ kẽm axit sử dụng amoni clorua CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HA LÔ
7 2551 2-2014-00077 Thiết bị tích hợp chuyển văn bản tiếng Việt sang tiếng nói dựa trên xử lí tín hiệu số và mô hình Markov ẩn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
8 2552 2-2020-00525 Quy trình sản xuất hỗn hợp của các dẫn xuất của imidazolin làm chất chống ăn mòn từ các hợp chất metyl este của axit béo Viện Dầu khí Việt Nam
9 2553 2-2020-00537 Hợp chất 7',8'-dehydrocleistantoxin và phương pháp phân lập hợp chất này từ quả cây Chà chôi (Cleistanthus tonkinensis Jabl.) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam