Danh sách Bằng độc quyền giải pháp hữu ích công bố tháng 05/2022

(Nháy con trỏ chuột trực tiếp vào số bằng để tải bản mô tả toàn văn tương ứng) 

STT Số bằng Số đơn Tên SC/GPHI Tên chủ văn bằng
1 2894 2-2016-00053 Phương tiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp ISEKI & CO., LTD.
2 2895 2-2019-00367 Phương pháp chế tạo bê tông geopolyme từ xỉ luyện thép và bê tông geopolyme thu được bằng phương pháp này Đào Văn Đông
3 2896 2-2022-00114 Bê tông geopolyme để chế tạo các cấu kiện xây dựng Đào Văn Đông
4 2897 2-2022-00024 Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano astaxanthin Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải
5 2898 2-2022-00025 Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano isoflavon Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải
6 2899 2-2022-00026 Quy trình điều chế hệ vi nhũ tương nano mangostin Công ty Cổ phần Công nghệ mới Nhật Hải
7 2900 2-2019-00007 Thanh nan dùng cho cửa cuốn Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Trần Quang Ánh