Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2010

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2010 có thể tải về tại đây.