Hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2013

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2013 có thể tải về tại đây.
Cục Sở hữu trí tuệ