Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2016

Năm 2016, hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên gắn kết hơn với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ/ngành và địa phương thông qua việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn được duy trì ổn định, lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp nộp vào Cục tăng cao (14,2%), lượng đơn được xử lý tăng đáng kể (9,9%), kết quả xử lý đơn sáng chế tăng cao so với năm 2015 (tăng 23%), đặc biệt là việc xử lý đơn sáng chế của người Việt Nam được quan tâm và thúc đẩy. Công tác xây dựng chính sách và pháp luật đạt được những kết quả nhất định, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì, có những đóng góp tích cực vào hoạt động chuyên môn của Cục nói riêng và công tác hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ của đất nước nói chung. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, số lượng nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt, triển khai và nghiệm thu tăng so với năm 2015, tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý, điều hành của Cục. Thông tin sở hữu công nghiệp được đẩy mạnh thông qua Thư viện số về sở hữu công nghiệp, Thư viện số về bằng sáng chế của Việt Nam, Công báo Sở hữu công nghiệp được phát hành điện tử, các hoạt động đào tạo, giảng dạy và tuyên truyền về kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp được thực hiện tại Cục và các địa phương trên cả nước. Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ đã được triển khai hiệu quả, phù hợp, đúng đối tượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra và đã đóng góp đáng kể đến kết quả công tác của Cục Sở hữu trí tuệ. Hệ thống công nghệ thông tin được vận hành, duy trì và phát triển để phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý đơn và công tác chuyên môn của Cục. Kết quả hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ đạt được trong năm qua là đáng ghi nhận song vẫn còn có những tồn tại đặt ra cho Cục nhiều thách thức trong năm tới. Phương hướng, nhiệm vụ của Cục Sở hữu trí tuệ trong năm 2017 là xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục; tập trung triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy nhanh triển khai Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ thẩm định đơn đăng ký sở hữu trí tuệ” và đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn của Cục; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác xử lý đơn sở hữu công nghiệp của Cục thông qua đơn giản hóa quy trình thẩm định, chuẩn hóa định mức lao động, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; hình thành và phát triển Mạng lưới các Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để chuyển hóa quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Với những mục tiêu, định hướng cụ thể nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ tin tưởng rằng năm 2017 sẽ có sự chuyển biến và đột phá mới trong các hoạt động của Cục cũng như của hệ thống sở hữu trí tuệ, góp phần vào sự phát triển khoa học và công nghệ nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2016 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ