CN, 01/12/2013 | 11:32 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2012

Tổng kết hoạt động sở hữu trí tuệ và số liệu thống kê về sở hữu trí tuệ năm 2012

Năm 2012 là cột mốc quan trọng đánh dấu 30 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). Những thành tựu quan trọng trong 30 năm qua đã chứng tỏ sự trưởng thành của Cục SHTT và những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN) nói riêng, và sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung của đất nước. Cục SHTT ngày nay là cơ quan SHTT quốc gia vững mạnh với trên 300 cán bộ, trong đó đến 90% có trình độ đại học trở lên. Pháp luật SHTT mà Cục SHTT là hạt nhân tham gia xây dựng đã trở thành một hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và tiệm cận được với những chuẩn mực quốc tế. Chính sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật SHTT là một điều kiện quan trọng giúp Việt Nam sớm trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới, trong đó Cục SHTT còn là một thành viên quan trọng trong đàm phán gia nhập Tổ chức này. Công tác trọng tâm trong hoạt động của Cục được xã hội ghi nhận và đánh giá cao với trên 350.000 đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp (SHCN) đã được tiếp nhận và trên 200.000 văn bằng bảo hộ đã được cấp ra. Cục SHTT đã trở thành đối tác có uy tín trong quan hệ của nhiều tổ chức quốc tế và cơ quan SHTT quốc gia và quốc tế, điển hình như Tổ chức SHTT thế giới (WIPO), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO), Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan SHTT Trung Quốc (SIPO), Cơ quan SHTT Hàn Quốc (KIPO)... Nhiều hoạt động chuyên môn của Cục SHTT đã hỗ trợ phát triển mạnh các hoạt động SHTT của cá nhân và tổ chức trong xã hội và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước như hoạt động tuyên truyền và đào tạo về SHTT, hoạt động phổ biến và khai thác thông tin SHTT, hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ... Tuy những thành quả mà Cục SHTT đạt được là to lớn nhưng con đường trước mắt còn nhiều thách thức. Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Cục về những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn sắp tới mà Cục SHTT phải phấn đấu để đạt được theo những mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Bộ trưởng đã chỉ đạo Cục SHTT cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết các nhiệm vụ đã đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015 của Chính phủ, đó là: Phát triển thị trường KH&CN gắn với thực thi pháp luật về SHTT nhằm thúc đẩy thương mại hoá các kết quả ứng dụng và phát triển công nghệ, khuyến khích hoạt động đổi mới và sáng tạo; tổ chức triển khai và quản lý có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn đến 2015; đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn, xây dựng, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; thúc đẩy việc khai thác tài nguyên SHTT, nhất là sáng chế phục vụ sản xuất, kinh doanh, và các sáng chế nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam; duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về SHTT; chủ động tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT trong khuôn khổ WTO. 

Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội đòi hỏi Cục SHTT phải nỗ lực hơn nhiều lần năm trước để đảm bảo vai trò hạt nhân của mình đối với hệ thống SHTT của Việt Nam. Với đội ngũ cán bộ hùng hậu, giàu kinh nghiệm và sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN, công tác quản lý nhà nước về SHTT chắc chắn sẽ được Cục SHTT thực hiện một cách sáng tạo và hiệu quả để tiếp sức cho các hoạt động SHTT của cả nước có sự đột phá mới, góp phần phát triển hoạt động KH&CN, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ và thống kê năm 2012 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ