Th 4, 19/02/2020 | 13:56 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc việc ban hành Quy chế làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ. Thông tin cụ thể được nêu tại Quyết định số 970/QĐ-SHTT ngày 12/03/2019 của Cục Sở hữu trí tuệ và Quy chế làm việc của Cục kèm theo.

Toàn văn Quyết định số 970/QĐ-SHTT ngày 12/03/2019 và Quy chế làm việc của Cục Sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ