Th 4, 19/08/2020 | 15:15 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 18/8/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quy chế về việc thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo Quyết định số 3363/QĐ-SHTT. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo tới các đơn vị trực thuộc Cục và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị được biết và thực hiện.

Toàn văn Quy chế về việc thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo Quyết định số 3363/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.


 
Cục Sở hữu trí tuệ