Th 6, 27/03/2020 | 15:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc nhà nước

Ngày 27/3/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 5241/TB-SHTT về việc hướng dẫn thực hiện nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc nhà nước. Theo đó, người nộp đơn có thể lựa chọn phương thức nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc nhà nước hoặc phương thức nộp trực tiếp tại Bộ phận thu phí của Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ và các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hoặc gửi qua bưu điện.

Toàn văn thông báo số 5241/TB-SHTT ngày 27/3/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc hướng dẫn thực hiện nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc nhà nước.

 

Cục Sở hữu trí tuệ