Th 6, 30/07/2021 | 09:56 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố và chỉ đạo ngày 28/7/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ KH&CN về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu:
 
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục: 
 
a) Phổ biến, quán triệt toàn thể CCVC&NLĐ trong đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội và chỉ đạo của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ KH&CN và Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các văn bản có liên quan.
 
b) Tạm dừng các cuộc họp cho đến khi có thông báo khác.
 
c) Chỉ cử cán bộ đến Cơ quan thực hiện các công việc thực sự cần thiết; tăng cường làm việc trực tuyến tại nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Cụ thể:
 
- Đối với các đơn vị thẩm định đơn SHCN và Phòng TT&GQKN: Bố trí 01 Lãnh đạo đơn vị và không quá 25% số cán bộ trong mỗi phòng làm việc;
 
- Phòng Đăng ký: Bố trí đủ cán bộ để tiếp nhận đơn đăng ký SHCN nộp vào Cục và không quá 25% số cán bộ trong mỗi phòng làm việc tại các bộ phận làm VBBH;
 
- Đối với các đơn vị QLNN và các đơn vị khác: Bố trí 01 Lãnh đạo đơn vị và 1-2 chuyên viên đến làm việc tại Cơ quan.
 
 (Các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Cục phụ trách kế hoạch bố trí cán bộ trực và thông báo cho Văn phòng Cục biết, phối hợp).
 
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về việc CCVC&NLĐ trong đơn vị lây nhiễm Covid-19 do không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước và Cơ quan.
 
2. Trung tâm Công nghệ thông tin: Bảo đảm vận hành ổn định hệ thống CNTT của Cục để phục vụ công việc chung của Cục.
 
3. Văn phòng Cục:
 
a) Tiếp tục tổ chức triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Cục theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ KH&CN, UBND Thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Cục;
 
b) Bố trí đủ cán bộ trực tại các bộ phận liên quan để phục vụ công việc chung của Cục;
 
c) Chuẩn bị Giấy đi đường cho cán bộ Cục theo Mẫu tại Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội;
 
d) Tạm thời đóng cửa Nhà ăn từ ngày 30/7/2021 cho đến khi có thông báo khác./.
 
Thông báo số 7505/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ