Th 5, 26/03/2020 | 09:01 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 25/3/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 5060/TB-SHTT về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Cục và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung đã được thông báo. 

Toàn văn Thông báo số 5060/TB-SHTT về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.

Các tài liệu liên quan:
Thông báo số 1361/TB-SHTT ngày 03/02/2020.
Thông báo số 3278/TB-SHTT ngày 25/02/2020.
Công văn số 4275/SHTT-VP ngày 10/3/2020.

Công văn số 4994/SHTT-VP ngày 23/3/2020.


Cục Sở hữu trí tuệ